MC teori frågor och svar

MC frågor och svar

(För mer MC teori frågor och svar visit -> MC kortkört frågor)

MC teori frågor och svar

Kuggade frågor:

Vilka motorcyklar får passera detta vägmärke? (överstruken bil)
– Endast motorcyklar med två hjul
Du närmar dig denna trafiksignal. Vad ska du göra? (rött och gult lyser)
– Kör vidare det blir strax grönt
Du kör under dagsljus. Hur många lyktor får du samtidigt ha tänt framtill på din motorcykel?
– Halvljus tillsammans med två dimljus eller varselljus, om de bildar en ljustriangel
Vem har rätt att stanna dig för fordonskontroll?
– Bilinspektör
Varför är en förare, vid sväng i korsning, skyldig att vara uppmärksam på övriga trafikanter trots att han/hon gett tecken?
– Därför att andra trafikanter kan ha missat tecknet.
Var kan du läsa om reglerna för parkering i din kommun?
– I de lokala trafikföreskrifterna
Vad är riktigt beträffande järnvägskorsningen på bilden? ( järnvägsövergång med enkelt kryss) http://transportstyrelsen.se/sv/Vag/Vagmarken/Varningsmarken/Kryssmarke/
– Kryssmärket visar att korsningen har ett spår
Du kör i en fordonskö inom tättbebyggt område. Vad är särskilt viktigt?
– Att hålla tillräckligt avstånd till framförvarande.
Du kör i 90 km/h. Vilket minsta avstånd ska du hålla till framförvarande fordon?
– 90m
Du kör en tvåhjulig MC och passerar detta vägmärke. Vad är sant? (omkörning förbjuden)
– Det är tillåtet för alla motordrivna fordon att köra om mig
Hur fort får en tung lastbil med tillkopplad släpvagn högst köra på motorväg?
– 80km/h http://korkortonline.se/teori/fordonsbegrepp/
Många olyckor sker i mörker vid övergångsställen. Vad är största orsaken?
– För hög fart, så att föraren inte hinner stanna
Vad är sant när det gäller katalysatorn?
– Den rensar bort en stor del av kväveoxiderna och kolvätena.
På vilka typer av vägar är risken störst att dödas eller skadas svårt?
– Allmänna vägar utanför tättbebyggt område
Vad är riktigt beträffande järnvägskorsningen på bilden? (Det är tillåtet att parkera 10 meter efter korsningen, Kryssmärket visar att korsningen har ett spår, Det är förbjudet att köra om i korsningen, Det är vägstandarden som ska avgöra vilken hastighet jag ska hålla när jag passerar järnvägen)
– Kryssmärket visar att korsningen har ett spår

Kluriga frågor:

Trafik:

Vad ska du göra om en Polisbil – blinkande blå & Röd blåljus kör efter dig
sväng in och stanna
– Fem prickar –
– Synnedsättning – tre = döv
Behörighet för olika mc!
http://www.korkortsportalen.se/jag-ska-ta-korkort/A–Motorcykel-huvudsida/
– A1 Lätt mc 125Kubikcentimeter, effekt högst 11KW
– A2 Mellan nettoeffekt högst 35KW, förhållande nettoeffekt och tjänstevikt fårinte vara högre än 0,2 KW/Kg
– A – tung MC

När ska du varna andra trafikanter med ljudsignal?
– Alltid för att avvärja fara
Vid vilket tillfälle är det viktigt att ge ljussignal även på dagen?
– Före omkörning av tunga fordon
Du kör mot en korsning med gult blinkande trafiksignal. Du ska åka rakt fram men på korsande väg kommer ett demonstrationståg. Hur ska du göra?
– Stanna och släpp förbi
Vilken regel gäller vid hållplatsen? Gula zicksack ränder
– Det är endast tillåtet att stanna för att släppa av eller på passagerare om det kan ske utan hinder för busstrafiken
Din ena blinker har slutat fungera. Kan du då ge tecken med handen i stället?
– Ja
Ljussignalen blinkar växelvis gult ljus, vad innebär det? (spårvagns skylt)
– Den förstärker varningsmärket och betyder att jag ska vara särskilt försikti
Vad innebär denna vägmärkeskombination? gång & cykelbana
– Cykel och moped klass II får framföras i båda riktningarna
Detta fordon körs av en vägtransportledare. Hur ska denne vara klädd?
– Gul jacka och marinblå byxor
Bussen ska lämna hållplatsen och har gett tecken. Vad gäller? Två filer & 50km/h väg
– Högra filen ska ge företräde
Vad gäller vid skylten http://korkortonline.se/images/vagmarken/C8-1.gif
– Förbudet gäller trafik med traktor och motorredskap klass II
Vem får bryta mot bestämmelserna om fordons plats på vägen?
– Förare av fordon i väghållningsarbete
Helljuset lyser upp vägen ca 100 m framför, men lyser upp skyltar och reflexer ca 300 m framför. Helljuset ska användas så mycket som möjligt vid körning på landsväg.
Till vilka är du skyldig att på tillsägelse visa ditt körkort för kontroll?
– Polis och bilinspektör
Cyklisten korsar gatan på en cykelbana. Vilken regel gäller i korsningen?
– Eftersom jag ska passera en cykelbana gäller utfartsregeln
Vad gäller för den röda bilen i denna situation? utfart från fastighet på väg med dubbla heldragna linjer
– Den får svänga åt båda hållen
Vad gäller i en korsning med dessa vägmärken? (flervägsstopp)
– Alla måste stanna och därefter visa hänsyn mot varandra när de kör genom korsningen (högerregeln gäller men inte i första hand)
I vilken av följande situationer är det lämpligast att ge ljudsignal? När två personer cyklar i bredd eller När fordonet framför mig inte kör vid grönt ljus
– När två personer cyklar i bredd

Skyltar

Vilket vägmärke upphör att gälla efter nästa korsning? (30km/h rek, omkörning förjbuden, parkering förbjuden (orange fyrkantig bakgrund), parkering förbuden
– parkering förbuden.
Hur känner du igen en moped klass I (EU-moped)?
– Den ska ha registreringsskylt

Vilka fordon ska vara utrustade med dessa reflexskyltar? (gul med oranga kanter)
– släp med totalvikt över 3,5ton
Vilka fordon ska vara utrustade med dessa reflexskyltar? (gul med tvärrandigt orange)
– lastbilar över 3,5 ton
Järnvägskorsning med tre streck – hur långt fram?
– 50-200m
Du har kört på och rubbat en trafikanordning t ex ett vägmärke. Vad ska du i första hand göra?
– återställa vägmärket
Du kör på en 70-väg och passerar dessa vägmärken. Vilken typ av järnvägskorsning gäller det och hur långt är det till korsningen?
– Korsning utan bommar inom 250-350 meter
När behöver du Varningstriangel –
– på vägar över 50km/h

Parkering

Du parkerar din motorcykel en helgfri onsdag kl 12.00. När måste du senast flytta den? (P skylt 9-18 + huvudledskylt)
– Onsdag kl 18
Vilka fordon ska ha triangelformade reflexer baktill?
– Släpvagn
Fordon behörighet, regler

Vad är defintionen på en lätt mc (A1)?
– Högst 125 cm3 motor, högst 11 kW effekt och ett förhållande mellan effekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kW/kg
Inom vilken tid ska anmälan om ägarbyte av ett registrerat fordon ske?
– 10 dagar
Du köper en begagnad motorcykel och ska köra hem den. Vad är sant?
– Jag måste själv teckna en trafikförsäkring innan jag kör hem
Vilken högsta hastighet är en moped konstruerad för?
– Moped klass II är konstruerad för 25 km/h och klass I för 45 km/h.
För vilket trafikbrott återkallas normalt körkortet?
– Vid smitning från trafikolycka
Vilket av nedanstående alternativ kan medföra körkortsåterkallelse?
– Upprepade trafikförseelser.
Vilken är högsta tillåtna hastighet för en personbil med bromsad husvagn på landsväg?
– 80km/h
Vad skiljer motorväg från motortrafikled?
– Motorvägen är alltid uppdelad i två körbanor, en i vardera riktningen
Måste ett körfält vara utmärkt med vägmarkering?
– Nej
Du kopplar en släpvagn till din trehjuliga motorcykel. Hur bred får släpvagnen högst vara?
– Den får vara lika bred som motorcykeln, dock högst 200 cm

Du kopplar en släpvagn till din tvåhjuliga motorcykel. Hur bred får släpvagnen högst vara?
– 125cm
Vilket är minsta tillåtna mönsterdjup på ett motorcykeldäck?
– 1mm
Hur många halvljus får det finnas på en motorcykel?
– Två om avståndet mellan dessa är högst 200 mm
Vilken lägsta ålder krävs för att få köra motorcykel med passagerare i sidvagn?

– 18år
Du har körkort för motorcykel. Vilken ålder krävs minst för att få köra med passagerare?
– 18år
Vad är obligatorisk utrustning på en tvåhjulig motorcykel? (varningsblinkers, varningstriangel, stöldskydd)
– Stöldskydd
Körförmåga säkerhet
Vad är oftast sant om äldre förare (över 75 år)?
– Förmågan att göra flera saker samtidigt i trafiken är nedsatt
Vilken olyckstyp orsakas oftast av att föraren varit trött?
– Singelolycka
Vad är mikrosömn?
– Korta omedvetna sovstunder

Miljö
Hur påverkar trafiken luftföroreningarna i vår miljö?
– Trafikens utsläpp av koldioxid bidrar till växthuseffekten.
Vilken är den främsta anledningen till att du bör undvika att köra din motorcykel i tätort nattetid?
– För att minska bullerstörningarn
Vilket ämne i avgaserna kan skada andningsorganen och öka markförsurningen?
– Kväveoxid
Vilket bränsle bidrar minst till växthuseffekten (bensin, naturgas, diesel, biogas)
– biogas
Vilket ämne i bilens avgaser försämrar blodets förmåga att transportera syre?
– Koloxid
Du närmar dig denna trafiksignal. Vilket körsätt är minst skadligt för miljön? (frikoppla/ släppa gas)
– Släppa gasen i god tid (motorbromsa)
Hur stor del av Sveriges totala koldioxidutsläpp orsakas av vägtrafiken?

– 30%
Varför ska du inte tvätta motorcykeln på en asfalterad gata?
Smutsvatten och oljerester rinner från gatubrunnarna och direkt ut i vattendragen

Olyckor

Hur många personer skadas svårt i trafiken per år?
– ca 4000 (3000?)
Har det obligatoriska halvljuset på dagen haft någon positiv effekt?
– Ja, antalet olyckor med oskyddade trafikanter inblandade har minskat
Hur stor andel av bilförarna mellan 18 och 24 år, som dödas i trafiken, är killar?
– 8 av 10
Hur stor andel av alla trafikolyckor med personskador sker i mörker?
– Cirka en tredjedel, 30%
10 procent av de fotgängare som blir påkörda i 30 km/h dödas. Hur många kommer troligen att dödas om farten vid olyckstillfället i stället är 50 km/h?
– 80%
Du kommer som första person till en svår trafikolycka. Vad ska du göra först? varna andra, ge första hjälpen, överblicka, ringa 112
– överblicka
Många unga manliga förare omkommer på helgnätter. Vilken är den vanligaste orsaken?
– de kör onyktra
Du har kört på ett större vilt djur. Vad är det första du ska göra? ringa och vänta på markägaren, varna andra, flytta djuret, ringa och vänta på polis
– varna andra
Vad står förkortningen LABC för?
– Livsfarligt läge, andning, blödning och chock
Hur stor andel av alla trafikolyckor med personskador sker i mörker?
– Cirka en tredjedel
Du är normalt skyldig att anmäla till polisen om du kört på och skadat eller dödat ett vilt djur. När gäller inte denna skyldighet? (varg, älg, räv, vildsvin)
– räv
Säkerhet
Vilket av följande skydd är mest effektivt dvs skyddar mot de vanligast förekommande skadorna? (skinnställ, stövlar, handskar)
– Stövlar
Vilket av de uppräknade skydden är det viktigaste komplementet till ett skinnställ för att lindra allvarliga skador vid en omkullkörning? (ryggskydd, handskar, knäskydd, armbågstöd, stövlar)
– Ryggskydd

Fordon teknik

Varför är det farligt att köra med glapp i svingarmslagren?
– Motorcykeln blir instabil och kan börja wobbla (självsvänga)
Vad ska du göra om motorcykeln börjar wobbla/självsvänga?
– Hålla hårt i styret och bromsa enbart med bakhjulsbromsen
Du ska starta din motorcykel med hjälp av ström från batteriet i en annan motorcykel. Vad är rätt?
– Att batterierna som kopplas ihop har samma spänning (volttal)
Du upptäcker vid kontroll av din MC att det är olja på gaffelrören. Vilken är den troligaste orsaken?
– Packboxarna som tätar gaffelrören är skadade
Vilket är det troliga felet om du får “pumpa” med frambromsen för att få bromseffekt?
– Fel i hydrauliska bromssystemet
Besiktning MC besiktas inte utifrån slutsiffran i registreringsnumret. Bestäms besiktningsperioden av månaden då fordonet senast besiktades. Första besiktningen görs senast fyra år efter den månad som fordonet tagits i bruk. Datumet står på registreringsbeviset. Därefter ska besiktning göras vartannat år, senast två år efter senaste fullständiga kontrollbesiktning (d.v.s inte efterkontroll).
Du ska med hjälp av startkablar starta en mc. Vad är rätt? (motorn avstängd på hjälpande mc/ fel – kortslutning/ växel ilagd)
– Om startkablarna kopplas fel kan kortslutning uppstå
För att inte bromsverkan ska försämras måste bromsvätskan bytas ut med några års mellanrum. Varför?
– Den drar till sig vatten
Får du köra en motorcykel vars båda bromsar är ur funktion?
– Nej måste bärga
Hur kontrollerar du att styrlagrens lagerbanor inte är skadade?
– Genom att lyfta upp framhjulet och föra styret med fulla styrutslag åt båda hållen
Vid körning på ojämnt underlag slår framfjädringen i botten. Vilket är felet?
– För lite eller felaktig olja i framgaffeln
Du har ändrat motoreffekten på din motorcykel. Vad gäller?
– Jag måste registreringsbesiktiga motorcykeln inom en månad
Vätskan i behållaren (broms) är under miniminivå. Vad är trolig orsak?
– Att bromsbeläggen är utslitna
Styrlagerglapp innebär en särskild risk. Vilken?
– Motorcykeln kan börja wobbla (självsvänga)
Vad ska du i första hand kontrollera när du justerat kedjan?
– Att hjulen spårar
Ditt fordon är utrustat med skivbromsar. Vad ska du i första hand kontrollera om du misstänker att skivbromsarna inte fungerar som de ska?
– Om bromsbeläggen är utslitna
Hur kan du kontrollera att din motorcykel är utrustad med ABS-bromsar?
-Jag kontrollerar om det finns en varningslampa

Sträckor, reaktionstid
Du sänker hastigheten från 100 km/h till 50 km/h. Hur påverkas bromssträckan?
– Den minskas till en fjärdedel
Vilka faktorer påverkar rörelseenergin? (vikt, hastighet, väglag)
– Motorcykelns vikt och hastighet
Reaktionssträckan ökar i förhållande till hastigheten. Vad är rätt?
– Två gånger högre hastighet ger två gånger längre reaktionssträcka.
Du ökar hastigheten från 30 km/h till 90km/h. Hur många gånger större blir rörelseenergin?
– 9ggr
Du ökar hastigheten från 30 km/h till 90 km/h. Hur påverkas bromssträckan?
– nio gånger längre
Varningsmärke sitter:
– 50km/h = 5-75m innan fara
– 60-70km/h = 50-200m
– 80-90 km/h = 150-250m
– över 90km/h = 200-400m
– datumparkering!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait